Plazi a obojživelníci ČR

Připravili jsme pro Vás atlas obojživelníků a plazů, vyskytujících se na území ČR

Plazi

V ČR se trvale vyskytuje 13 druhů plazů, z nichž 12 je původních. Jako nepůvodní druh se na našem území rozšířila želva nádherná (Trachemys scripta spp.), která se do přírody od nezodpovědných chovatelů. Nejpočetnější skupina jsou u nás ještěři (6 druhů), těsně za nimi hadi (5 druhů) a poté želvy (2 druhy).

Ještěři (Squamata)

Ještěrka zelená
(Lacerta viridis)
Ještěrka obecná
(Lacerta agilis)
Ještěrka živorodá
(Zootoca vivipara)
Slepýš křehký
(Anguis fragilis)
Slepýš východní
(Anguis colchicus)

Hadi (Squamata)

Užovka obojková
(Natrix natrix)

Užovka podplamatá
(Natrix tessellata)
Užovka hladká
(Coronella austriaca)
Užovka stromová
(Zamenis longissimus)
Zmije obecná
(Vipera berus)

Želvy (Testudines)

Želva bahenní
(Emys orbicularis)
Želva nádherná
(Trachemys scripta)

Obojživelníci

Z obojživelníků můžeme na našem území najít 21 druhů. Z řádu ocasatých je to 7 druhů čolků a jeden druh mloka a dalších 13 druhů reprezentují zástupci řádu žab.

Žáby (Anura)

Ropucha obecná
(Bufo bufo)
Ropucha zelená
(Bufotes viridis)
Ropucha krátkonohá
(Epidalea calamita)
Kuňka obecná
(Bombina bombina)
Kuňka žlutobřichá
(Bombina variegata)
Blatnice skvrnitá
(Pelobates fuscus)
Rosnička zelená
(Hyla arborea)

Skokan skřehotavý
(Pelophylax ridibundus)
Skokan zelený
(Pelophylax esculentus)
Skokan krátkonohý
(Pelophylax lessonae)
Skokan hnědý
(Rana temporaria)
Skokan štíhlý
(Rana dalmatina)
Skokan ostronosý
(Rana arvalis)

Ocasatí (Caudata)

Mlok skvrnitý
(Salamandra salamandra)
Čolek obecný
(Lissotriton vulgaris)
Čolek hranatý
(Lissotriton helveticus)
Čolek karpatský
(Lissotriton montandoni)
Čolek horský
(Ichthyosaura alpestris)
Čolek velký
(Triturus cristatus)
Čolek dunajský
(Triturus dobrogicus)
Čolek dravý
(Triturus carnifex)